Jern og metall

All type metall som ikkje er metallemballasje.

Metall og gjenvinnbare metalldelar vert vidareforedla på smelteverk i Noreg og utlandet. Gjenvunne metall blir til viktige råvarer i industrien og vert nytta i produksjon av nye metallprodukt.

Døme på metalltypar og produkt:

 • Jern 

 • Aluminium

 • Kobbar

 • Bly

 • Sink

 • Messing

 • Tomme og tørre malingsboksar

 • Stålband

 • Rustfrie og syrefaste materialar

Kvifor sortere ut metall?

 • Tungt og dyrt å ha i restavfallet

 • Kan få betalt for innlevering av metallavfall

 • Vert gjenvunne til råmaterialar for nye produkter

 • Svært energisparande å gjenvinne metall samanlikna med utvinning av råstoffa

Handtering av metall                                                                                                                          

 • Ved sortering av metall krevjast det ofte at det ikkje skal innehalde andre produktrester eller avfall. 

 • For enkelte metall kan det vere spesifikke krav ved utsortering av enkeltmetall. Korleis det sorterast og ut kan påverke pris.

Metall er ei ettertrakta råvare. Mange aktørar/mottak betalar for innlevering av metallavfall. Metallet vert vidareforedla og selt som råvarer på den internasjonale råvaremarknaden.

Kjelde: sortere.no

Gasta Design