Om oss

Sirkla Ressurs AS er eit dotterselskap av Simas IKS. Medan Simas tek seg av renovasjon og avfallshandlering for private hushaldningar, driv vi i Sirkla Ressurs AS med ikkje-lovpålagde oppgåver knytt til avfallshandtering, som f.eks næringsavfall, rådgjeving, containerutleige og avfallstransport .

Sirkla har fokus på næringslivet og er opptekne av å ha ein rådgjevande rolle på avfallshandtering.

Visjon og verdiar

Vår visjon er “Avfall til nye verdiar”. Vi er opptekne av kva ressursar alt avfallet frå næringslivet kan gje oss. For oss i bransjen er sirkulær økonomi eit kjend omgrep. Det handlar om å halde ressursane i økonomien lengst mogleg. Dette gjer ein ved å redusere råvarebruk, avfall og utslepp, tenkje gjenbruk og halde energiforbruket til eit minimum. Det er ein slik tankegang me vil at bedriftene skal få inn i kvardagen.

Kjerneverdiane våre “Løysingsorientert” og “Stolt” gjenspeglar dei vi er og det vi gjer. Vi skapar dei beste løysingane og er stolt over det! For oss sjølve, kundar og miljøet.

Ta kontakt med oss om avfallshandtering og rådgjeving på 57 00 90 40 eller post@sirkla.no