Om oss

Det handlar om å sjå verdien av gjenbruk

Sirkla Ressurs as er eit dotterselskap av Simas IKS. Medan Simas tek seg av renovasjon og avfallshandlering for private hushaldningar, driv vi i Sirkla Ressurs as med ikkje-lovpålagde oppgåver knytt til avfallshandtering, som f.eks næringsavfall, rådgjeving, containerutleige og avfallstransport .

Sirkla har fokus på næringslivet og er opptekne av å ha ein rådgjevande rolle på avfallshandtering.

 Vi er opptekne av kva ressursar alt avfallet frå næringslivet kan gje oss. For oss i bransjen er sirkulær økonomi eit kjend omgrep. Det handlar om å halde ressursane i økonomien lengst mogleg. Dette gjer ein ved å redusere råvarebruk, avfall og utslipp, tenkje gjenbruk og halde energiforbruket til eit minimum.

Det er ein slik tankegang me vil at bedriftene skal få inn i kvardagen.

Ta kontakt med oss om avfallshandtering og rådgjeving på 57 00 90 40 eller post@sirkla.no