Rådgjeving

Svært mange bedrifter slit med å ha tilstrekkeleg oversikt og kunnskap for å ta dei rette vala når det gjeld avfall. Stadig fleire lover, forskrifter og reguleringar stiller krav til avfallshandteringa i bedrifta. I tillegg er det god økonomi å handtere avfall riktig! Sirkla Ressurs vil difor framover legge stor vekt på tilby rådgjevingstenester.

Våre rådgjevingstenester:

  • Vurdering av komplekse og samansette avfallsløysingar for ulike bransjar

  • Avfallstypevurdering av farleg avfall

  • Miljørisikoanalysar

  • Beredskapsplanar for uforutsette utslepp

  • HMS

For meir informasjon, ta kontakt med oss på 57 00 90 40 eller post@sirkla.no