Blanda avfallstypar

Blanda avfall/restavfall er avfall som er igjen etter at alt sorterbart avfall er sortert ut.

Farleg avfall, batteri og EE-avfall skal aldri sorterast som restavfall. Felles for miljøfarleg avfall er at de ofte inneheld komponentar som kan være svært skadelige dersom de kommer ut i naturen. 

Kvifor redusere restavfallet og sortere ut meir avfall?

  • Dyrare å levere inn restavfall enn sortert avfall

  • Tar vare på ressursane i avfallet og sikrar best mogleg gjenvinning

Handtering av restavfall

  • Plasser restavfallsbehaldaren lengst borte slik at det blir lettare å sortere ut anna avfall på vegen

  • Ha færre restavfallsbehaldarar og ha god tilgang til behaldarar for sorterbart avfall

  • Jobb aktivt med å motivere for å sortere mest mogleg avfall

Blanda avfall skal ikkje innehalde:

Gasta Design