Viktig informasjon

Ved leige av SIMAS-container eller levering av containeravfall til SIMAS

Leverer du avfall blanda utan å sortere må du betala litt høgare pris då SIMAS må sortera avfallet for deg. Noko avfall skal gjennvinnast, og noko er ulovleg å deponera som restavfall etter 01.07.07. Levering av avfall vert fakturert etter gjeldande prisliste for SIMAS.

Ta kontakt for informasjon om prisar på transport og levering av avfall på tlf. 57 67 69 96 / e-post vekt@simas.no

 Dette avfallet skal ikkje i containeren:

  • Farleg avfall (t.d PCB glasruter, måling, spillolje, lysrøyr, sprayboksar, batteri, asbesthaldig avfall)

  • Eksplosivt, radioaktivt, etsande, brannfarlig avfall

  • Smittefarlig avfall

  • Flytande avfall

  • Matavfall/Våtorganisk avfall

  • Kasserte bildekk ( NB! Skal leverast til bilverkstad)

  • Kuldmøblar, kvitvare, brunvare, EE-avfall

  • Asbest/eternittplater

  • Bildeler, motorar, landbruksplast etc

NB! Stort sett kan me ta imot dette avfallet òg, når det er levert i seperate fraksjonar og i sikker innpakning. Dette avfallet er ulovleg å deponera, og skal sendast til sikker destruksjon/forbrenning.

Farlig avfall skal aldri blandast med anna type avfall pga fare for helse, tryggleik og miljø.